Privatlivspolitik

 

Hos PsykologCenter Aarhus behandler vi personoplysninger og har i den forbindelse vedtaget denne privatlivpolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Vi er i forbindelse med psykologisk behandling og undersøgelse forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

PsykologCenter Aarhus er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig og vi efterlever databeskyttelseslovens og databeskyttelsesforordningens krav til indsamling og behandling af personoplysninger og sikrer derved de rettigheder, man har som registreret person.

Vi har tavshedspligt og arbejder efter de etiske principper for nordiske psykologer.

Du vil i det følgende kunne læse, hvordan vi i vores praksis indsamler, behandler og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Kategorier af oplysninger
PsykologCenter Aarhus indsamler og behandler kun de personoplysninger om dig, der er nødvendige i forhold til formålet.
Vi indsamler og behandler personoplysninger i følgende situationer:

Ved din henvendelse til os:
Hvis du henvender dig til os via e-mail eller telefon, gemmer vi dine kontaktoplysninger, for at kunne opfylde vores aftale med dig, og være i stand til at udføre og fakturere den ønskede og aftalte behandling. Det vil typisk være de almindelige kategorier af personoplysninger, såsom dit navn og dine kontaktoplysninger.
Vi henstiller til at din e-mail eller øvrige elektroniske kontakt til os ikke indeholder oplysninger af personfølsom karakter.

Ved samtaler og psykologisk behandling:
Når vi gennemfører en psykologisk samtale og behandling, indsamler og behandler vi de oplysninger om dig, der er relevante og nødvendige for selve behandlingen og for at kunne efterleve Psykologlovens krav til journalisering, men også for at kunne administrere vores forhold til dig. Der vil udover de almindelige kategorier af oplysninger være tale om særlige kategorier af personoplysninger som cpr-nummer, arbejds-og familierelationer. Derudover i det omfang det er nødvendigt behandler vi også personfølsomme oplysninger, eksempelvis oplysninger vedrørende straffedomme, lovovertrædelser, race-og etniske forhold, religiøs, politisk og filosofisk overbevisning. Der kan også være tale om oplysninger vedrørende fagforening, helbred eller øvrige følsomme oplysninger.

Ved supervision:
Som led i at udføre supervision af personale, psykologer og andre fagpersoner indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne udføre supervisionen og være i stand til, at levere den aftalte ydelse og kunne administrere klientforholdet. Der vil være tale om de almindelige kategorier af personoplysninger, men kan også være særlige kategorier af personoplysninger samt øvrige følsomme personoplysninger.

Ved undersøgelser:
I forbindelse med at kunne foretage undersøgelser inden for myndighedsområdet, eksempelvis FKU-og tilknytningsundersøgelser, indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne gennemføre undersøgelsen og udarbejde en erklæring jf. Servicelovens § 50 og samtidig efterleve Psykologlovens krav til journalisering. Der vil være tale om de almindelige kategorier af personoplysninger, men typisk også de særlige samt følsomme personoplysninger.

Ved deltagelse i kurser eller undervsining:
Ved deltagelse i vores kurser eller undervisning, indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er relevante og nødvendige for gennemførelsen af aktiviteterne og for administrationen af vores forhold. Der vil typisk være tale om de almindelige kategorier af personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktoplysninger.

Ved rekruttering og ansættelse:
I forbindelse med rekruttering og ansættelse indsamler og behandler vi de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at kunne gennemføre rekrutteringen og administrere ansættelsen. Der vil være tale om almindelige kategorier af personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger, referencer, udtalelser, eksamensbeviser m.v. Der vil også være tale om de særlige og følsomme kategorier af personoplysninger som cpr-nummer, helbredoplysninger m.v.

Formål med indsamling og behandling af personoplysninger
Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger der er relevante og nødvendige i forhold til at opfylde de fastsatte formål.

 • Til besvarelse af din henvendelse til os.
 • Til administration af din relation til os.
 • Til opfyldelse af en kontrakt med dig.
 • Til brug for at udføre behandlinger, undersøgelser på klinikken samt til journalføring.
 • Til brug for udarbejdelse af erklæringer til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Til afregningsformål.
 • Til opfyldelse af et lovkrav, eksempelvis Psykologloven og Serviceloven.


Hvorfra indhentes dine personoplysninger
Vi indhenter dine personoplysninger direkte fra dig eller videregives disse af eksempelvis et forsikringsselskab eller fra kommunen.
Når vi indhenter dine personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Konsekvensen af ikke at give os dine personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil der ske en undtagelse i forhold til vores tavshedspligt og dine personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner og offentlige myndigheder, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb eller jf. Servicelovens § 50.
 • Der videregives oplysninger, hvis det er nødvendigt for at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen kan udføre sin myndighedsopgave og fastsætte tilskadekomnes retskrav, jf, Databeskyttelsesforordningens artike. 9, stk. 2, litra f.
 • Der er endvidere pligt til at videregive oplysninger, hvis der er en åbenbar fare eller risiko for at du eller andre kommer til skade.
 • Der er ligeledes jf. Serviceloven en pligt til at bryde tavshedspligten og at underrette de offentlige myndigheder, såfremt der opstår en bekymring for et barns trivsel eller udvikling.Såfremt det er aftalt eller nødvendigt:
Videregives dine oplysninger til forsikringsselskaber, Sygeforsikringen Danmark eller til din advokat. Der videregives ikke oplysninger til modtagere uden for EU.

Juridisk grundlag
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er følgende: Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og d, mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra c og h.

Til brug for gennemførelse af undersøgelser som opdrag fra en offentlig myndighed, jf. Servicelovens § 50 indsamles, behandles og videregives personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9 stk. 1, litra c og h, samt journalpligten jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Til brug for udførelsen af supervision, kurser, undervisning og personaleadministration indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser for psykologisk rådgivning, undersøgelse og behandling

Dine personoplysninger videregives til forsikringsselskaber og Sygeforsikringen Danmark såfremt det er en del af aftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter vores instruks. Vi gør brug af databehandlere indenfor IT, økonomi og regnskab, test-og journaliseringssystemer og overlader derved personoplysninger til disse.

 

Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies; Nødvendige cookies der sikrer sidens funktionalitet samt Statistik cookies med det formål at få indsigt i de besøgendes interaktion med hjemmesiden samt at  kunne generere statistik over besøgene. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

www.psykologcenteraarhus.dk anvender cookies, til følgende formål:

 • Nødvendige cookies: Sikrer den tekniske funktionalitet, og hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner som gør at hjemmsiden fungerer ordentligt.
 • Statistik cookies: Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra cookiedeklarationen på vores hjemmeside. (indsæt link til cookiedeklaration)

Dit samtykke gælder for følgende domæne: psykologcenteraarhus.dk

Du kan også vælge at blokere eller slette alle cookies. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter cookies, kan din adgang til hjemmesiden være mere eller mindre begrænset, eller funktionaliteterne på sitet kan være uhensigtsmæssige.

Sådan blokerer og sletter du dine cookies:


Opbevaring og slettepolitik
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Organisatoriske og tekniske foranstaltninger.
Vi har til sikring af dine personoplysninger etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Vi har interne politikker og procedurer, som sikrer, at kun personer, herunder psykologer og behandlere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Kontaktinformationer kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Psykologcenter Aarhus ApS
Hveensgade 1, 2.tv,
8000 Aarhus C
E-mail: kontakt@psykologcenteraarhus.dk
Eller kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
KMGN-Consult ApS
v/erhvervsjurist Rie Nielsen
E-mail: rie@kmgn-consult.dk
Denne privatlivspolitik er opdateret den 1. august 2023