ForældrekompetenceundersøgelseHos PsykologCenter Aarhus har vores autoriserede psykologer stor erfaring med at udføre forældrekompetenceundersøgelser

Hvad er en forældrekomptenceundersøgelse?

En forældrekomptenceundersøgelse er en børnesagkyndig psykologisk undersøgelse af et barn og barnets forældre, med henblik på at afdække både det enkelte barns behov og forældrenes kompetencer til at imødekomme behovet.

Forældrekomptenceundersøgelsen rekvireres af den kommunale børne- og familieafdeling i sager, hvor der er tvivl om forældrenes evne til nu og her eller på sigt at sikre barnets eller børnenes udvikling og trivsel. Der kan være flere konkrete årsager til, at en forældrekomptenceundersøgelse iværksættes, f.eks. når kommunen skal træffe valg af foranstaltning over for et barn efter barnets lov, hvis kommunen er i tvivl om anbringelsesgrundlaget i en sag, eller når kommunen skal træffe afgørelse om samvær. Desuden vil der være brug for en forældrekomptenceundersøgelse, i de sager hvor kommunen har behov for at afdække grundlaget for at foretage en adoption uden samtykke.

Det er ikke direkte beskrevet i lovgivningen, hvornår forældrekompetenceundersøgelser skal finde sted, hvad de specifikt skal indeholde, eller hvordan de konkret skal udformes. Forud for igangsættelsen af en forældrekomptenceundersøgelse er det således helt centralt at den kommunale børne-og familieforvaltning formulerer et opdrag, som beskriver baggrunden og formålet med at iværksætte undersøgelsen. I PsykologCenter Aarhus har vi god erfaring med i et samarbejde med myndighedsrådgiveren at kvalificere opdraget, så der foreligger et tydeligt grundlag for undersøgelsen, så det færdige resultat bliver brugbart i forhold til forvaltningen.

Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser

Forvaltningens udkast til et opdrag bør som minimum beskrive:

  • Hvad der har givet anledning til at få foretaget en forældrekomptenceundersøgelse.
  • Et klart formuleret formål.
  • Hvad der ønskes undersøgt, hvilke informationskilder der er brug for, herunder hvem der skal inddrages.
  • Undersøgelsens tidsmæssige ramme, under hensyntagen til fx hvor mange børn det drejer sig om, hvem der skal inddrages, om der skal undersøges én eller to forældre, hvor de bor, om der er brug for tolk mv.
  • Hvilke sagsakter der udvælges og fremsendes til os som grundlag for undersøgelsen.

Med udgangspunkt i dette kvalificerer vi i dialog med rådgiver opdraget, hvorefter vi lægger en undersøgelsesplan der indeholder de aktiviteter og metoder som vi vurderer relevante for at løse opgaven.

Det fremgår af Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser, at disse altid skal udføres af en autoriseret psykolog. I PsykologCenter Aarhus har vi et af Danmarks største og fagligt stærkeste psykologteams bestående af autoriserede børnesagkyndige psykologer, og vi har en god og bred erfaring i forhold til udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser. Vi kan ikke love at være hurtige eller billige, men vi lover altid at lave et grundigt, sagligt undersøgelsesarbejde, som tager højde for de fagligt komplekse problemstillinger der ligger i at lave en forældrekomptenceundersøgelse. Vi modtager altid supervision på vores undersøgelser, og vil hvis opgaven tillader det, oftest være to psykologer på opgaven.


Kontakt os idag

Julia

Sekretær

60 66 30 88


Kontakt vores sekretær, Julia, som hjælper med at finde den rigtige psykolog til dig.

Forældrekompetenceundersøgelsens indhold og proces

Formålet med en forældrekomptenceundersøgelse er at vurdere forældrenes evner til at opfylde deres børns behov, herunder deres fysiske, følelsesmæssige og psykologiske behov. Det indebærer en omfattende afklaring og beskrivelse af forældrenes interaktion med deres børn, deres evne til at etablere og opretholde en sund og kærlig forbindelse, samt deres evne til at opfylde de praktiske krav til forældrerollen.

Forældrekompetenceundersøgelser gennemføres altid ved brug af flere informationskilder og metoder, herunder samtaler med forældrene, samtaler med barnet, observationer af samspillet mellem barn og forældre samt eventuelle relevante psykologiske tests. Undersøgelserne skal fokusere på såvel ressourcer som sårbarheder ved forældrenes relation til og samspil med barnet. Forældrekompetenceundersøgelser skal som udgangspunkt ikke indeholde anbefalinger om konkrete støttende indsatser eller anbringelse, men rummer konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehov, og sammenholder disse med en vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov.

Forældrekompetenceundersøgelser hos PsykologCenter Aarhus

For at sikre at de komplekse forhold som skal belyses i en forældrekomptenceundersøgelse udføres disse i PsykologCenter Aarhus oftest i et team på 2 eller flere autoriserede psykologer, der har specialiseret sig i at udføre børnesagkyndige udredninger. Processen med at udføre en forældrekomptenceundersøgelse afhænger som beskrevet ovenfor af de specifikke formål som er stillet i forvaltningens opdrag, men den involverer typisk disse trin:

1. Opstartsmøde

Undersøgelsen indledes med et opstartsmøde, hvor familierådgiveren sammen med forældrene og psykologerne gennemgår opdraget og undersøgelsesplanen.

2. Vurdering af sagsakter

Som en del af undersøgelsen foretages der en gennemgang af relevante sagsakter, såsom tidligere retskendelser, rapporter fra sociale myndigheder, lægejournaler og andre relevante dokumenter, der kan kaste lys over forældrenes historie og børnenes trivsel.

3. Samtale og/eller leg med barnet

Afhængigt af barnets alder, laves der enten en legeobservation, hvor vi leger med barnet, eller et interview i en samtale; eller begge dele i en aldersafstemt kombination. Nogle gange vælger vi i disse aktiviteter at inddrage validerede spørgeskemaer eller interviewguides.

4. Interview og testning af forældre

Ud fra de spørgsmål som er stillet i opdraget, og den foreliggende viden, vil vi som psykologer udvælge de interviews og psykologiske test, som er relevante for at få belyst både de praktiske såvel som følelsesmæssige ressourcer og sårbarheder i forhold til forældrenes omsorgskompetencer.

5. Observationer

Forældrenes interaktion med deres børn observeres, både i en såkaldt ustruktureret samspilsobservation, hvor vi som psykologer kan være gæster i hjemmet, eller deltage i et planlagt samvær, hvis der er tale om et barn som er anbragt udenfor hjemmet. Desuden vil vi altid lave en struktureret samspilsobservation, hvor der lavet optagelser af hvordan forælderen og barnet løser nogle opgaver og leger sammen.

6. Tilbagemelding og aflevering

Efter at have gennemført undersøgelsen udarbejder vi en skriftlig rapport, der sammenfatter vores observationer, vurderinger og anbefalinger. Inden denne rapport afleveres til forvaltningen, gennemgås dens konklusioner med barnet og dets forældre. Efterfølgende vi der oftest afholdes et afleveringsmøde, hvor vi fremlægger vurderinger og konklusioner for familierådgiverne.

Forældrekompetenceundersøgelse en kompleks og følsom proces

Det er vigtigt at understrege at vi som uafhængige psykologer i PsykologCenter Aarhus aldrig har en personlig eller faglig interesse i udfaldet af sagen som kan påvirke undersøgelsens resultater. Formålet er at give den kommunale familieafdeling et fagligt, nuanceret grundlag, der kan hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger til gavn for barnets bedste interesse. Samlet set er en forældrekomptenceundersøgelse en kompleks og følsom proces, der kræver omhyggelig vurdering og professionalisme fra de involverede fagfolk for at sikre, at børnenes behov og trivsel prioriteres på bedst mulig måde. Det vil derfor ofte være en længerevarende proces at udføre undersøgelsen, og man må som udgangspunkt regne med at der går mindst 3 måneder fra at undersøgelsen opstartes til at den afsluttes.

Kontakt PsykologCenter Aarhus

Har du spørgsmål eller ønsker du et samarbejde omkring forældrekompetenceundersøgelser, bedes du kontakte os på  60 66 30 88 eller kontakt@psykologcenteraarhus.dk