TilknytningsundersøgelseHos PsykologCenter Aarhus har vores autoriserede psykologer stor erfaring med at udføre tilknytningsundersøgelser

 

Tilknytningsundersøgelsen formål

En tilknytningsundersøgelse udføres, når en forvaltning har behov for oplysningsgrundlag til at træffe afgørelse om, hvorvidt de skal indstille til det, der i Barnets Lov hedder ”permanent anbringelse”.

I Serviceloven kaldet ”videreført anbringelse” eller adoption uden samtykke af et barn.

En permanent anbringelse betyder, at børne- og ungeudvalget ikke med jævne mellemrum skal vurdere, om der er grundlag for at opretholde anbringelsen, som de ellers skal ifølge Barnets Lov § 50.

En permanent anbringelse kan komme på tale, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det vil være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at blive der. Det kan man læse i Barnets Lov § 67. Barnet skal have være anbragt i mindst 3 år.

Børn over 10 år får som noget nyt i Barnets Lov ret til at anmode om at blive permanent anbragt, jf. Barnets Lov § 68.

Derefter skal kommunen vurdere, om det vil være til barnets bedste at lave indstilling til børne- og ungeudvalget om permanent anbringelse. I disse tilfælde er der ikke krav om, at barnet har været anbragt i 3 år.

Hvad indebærer undersøgelsen?

Grundlaget for udførelsen af tilknytningsundersøgelser er i Psykolog CenterAarhus altid Social- og Boligstyrelsens Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser fra 2021.

Det betyder, at undersøgelsen altid udføres af en autoriseret psykolog med specialiseret børnesagkyndig viden og erfaring fra børne- og familieområdet. Metodisk arbejder vi ud fra høj kvalitet, præcision og etik i undersøgelserne.

Før tilknytningsundersøgelsen iværksættes, er der et grundigt forarbejde og forberedelse af opdraget, der udarbejdes af barnets socialrådgiver og kvalificeres i et samarbejde med den undersøgende psykolog.

Tilknytningsundersøgelses indhold

En tilknytningsundersøgelse baserer sig på informationer indhentet fra forskellige kilder:

  • Relevante sagsakter
  • Undersøgelse af barnet
  • Interview med plejeforældre
  • Interview med biologiske forældre
  • Informationer fra netværk (både omkring anbringelsesstedet og omkring biologiske forældre)
  • Observationer af samspil

En Tilknytningsundersøgelse rummer altid en klinisk psykologisk undersøgelse af barnets udviklingsniveau og udviklingsmæssige behov. Det vil sige en vurdering af, hvordan barnet fungerer kontaktmæssigt, følelsesmæssigt, kognitivt, sprogligt, motorisk samt barnets fornemmelse af selv og andre.

Informationer fra plejeforældre, anbringelsessted og eventuelt netværk indebærer, at der indhentes informationer om plejeforældrenes og anbringelsesstedets forståelse af barnet og dets udvikling under plejeforløbet, herunder forhold til andre børn i hjemmet/på stedet.

Ydermere belyses egen opfattelse af rolle som plejeforældre/anbringelsessted, samt opfattelse af barnets relation til biologiske forældre, herunder egen rolle med hensyn til at støtte barnet i denne relation.

Herudover skal der altid i en Tilknytningsundersøgelse gøres en vurdering af plejeforældrenes/anbringelsesstedets samspil med barnet ud fra validerede metoder.

Et samspil af mange faktorer

I en Tilknytningsundersøgelse belyses, ved hjælp af interview, de biologiske forældrenes opfattelse af barnet, fornemmelse for barnets særpræg og egenart, samt betydning for forældrene.

Forældrenes fornemmelse for barnets perspektiv, herunder hvilken betydning anbringelsesstedet/plejeforældrene har for barnet, samt betydningen af skole/dagtilbud og øvrigt netværk omkring plejefamilien/på anbringelsesstedet, belyses også.

Såfremt der er samvær mellem barn og biologiske forældre, skal der også gøres en vurdering af forældrenes samspil med barnet ud fra validerede metoder.


Kontakt os idag

Julia

Sekretær

60 66 30 88


Kontakt vores sekretær, Julia, som hjælper med at finde den rigtige psykolog til dig. Julia kan også hjælpe dig med at afklare eventuelle spørgsmål vedrørende psykoterapi i Psykolog Center Aarhus.
 

Tilknytningsundersøgelsens erklæring/rapport

En tilknytningsundersøgelse munder ud i en erklæring, der giver en beskrivelse og vurdering på baggrund af de indsamlede oplysninger. Afhængigt af det konkrete opdrag vil sammenfatningen og konklusionen typisk give en helhedsvurdering af:

  • Barnets udviklingsniveau og vurdering af karakteren af den relation, forbundethed og tilknytning, som barnet har udviklet til plejeforældrene/anbringelsesstedet og øvrigt netværk.
  • Vurdering af plejeforældrenes muligheder for aktuelt og på sigt at kunne tilgodese barnets udviklingsmæssige behov på en måde, der tilgodeser tryghed, kontinuitet og stabilitet.
  • Vurdering af forældrenes muligheder for at tilvejebringe forhold, der befordrer barnets udviklingsmæssige behov inden for en relevant tidshorisont.
  • En afvejning af, i hvilket omfang anbringelsesmiljøet henholdsvis familiemiljøet vil kunne tilgodese kontinuitet og stabilitet i barnets opvækst.

På denne baggrund vil forvaltningen have et høj kvalificeret grundlag at træffe afgørelse om, hvorvidt en permanent anbringelse vil være barnets tarv.

En tilknytningsundersøgelse tager normalvis cirka 3-4 måneder at udføre .

Kontakt os endelig for yderligere information om tilknytningsundersøgelser eller hvis du ønsker, at høre nærmere om, hvornår vi har mulighed for at starte en sag op: