Psykologiske undersøgelser for kommuner

Vi udarbejder forældrekompetence-, børne- og tilknytnings­undersøgelser


Vores fagligt stærke, autoriserede psykologer har mange års erfaring med forskellige typer undersøgelsesopgaver, og flere af os har specialistgrader inden for både børne- og voksenområdet. I forhold til vurderingen af forældres mentalisering af deres børn, er vi blandt de absolut førende.


For alle tre typer undersøgelser giver vi gerne et forpligtende prisoverslag, inden opgaven igangsættes. For at kunne give dig et retvisende overslag har vi brug for et præcist opdrag eller kommissorium, ligesom der kan være spørgsmål omkring opgaven, som skal afklares i en dialog. Prisen på opgaven vil afspejle det tidsforbrug, som vi vurderer at skulle afsætte for at følge undersøgelsesplanen.

 

Forældrekompetenceundersøgelsen og tilknytningsundersøgelsen foretages altid i overensstemmelse med  Socialstyrelsens nationale retningslinjer.

Forældrekompetenceundersøgelsen


Med henblik på at kvalificere den kommunale familiemyndigheds arbejde med at sikre børnenes trivsel og udvikling udfører vi psykologisk undersøgelse af et eller flere børn og unge, deres forældre og relationen mellem børnene og forældrene.

 

Undersøgelsen tager altid udgangspunkt i et konkret opdrag fra den bestillende myndighedsafdeling, i forhold til hvad der ønskes belyst, for at forvaltningen kan løfte sin opgave med den børnefaglige undersøgelse. Af opdraget skal der indgå baggrund for iværksættelsen af undersøgelsen, såvel som undersøgelsens specifikke formål. Desuden skal der indgå en oversigt over de sagsakter, der stilles til rådighed som baggrundsmateriale for undersøgelsen, samt den ønskede tidramme. Ofte er der inden opstart af undersøgelsen brug for en dialog omkring opdraget, så vi får afklaret samarbejdet og i fællesskab sikrer, at opgaven er klart stillet, og at det er muligt for os at løse den. På baggrund af opdraget laver vi en undersøgelsesplan, som præsenteres for dig/jer og for familien, som skal undersøges, på et fælles opstartsmøde.

 

Af undersøgelsesplanen fremgår det, hvilke elementer, vi vurderer, der skal belyses for at løfte opgaven, og en beskrivelse af, hvilke metoder vi forventer at benytte os af, for at udføre dette. Undersøgelsen omfatter altid samtaler med forældre og børn, afhængigt af deres alder og funktionsniveau samt observation af familiens samspil. Ved yngre børn, samt børn med udviklingsvanskeligheder eller særlige behov, kan samtalerne med disse børn erstattes af metoder, som vurderes adækvate til det konkrete barn, typisk samvær omkring leg, spil og tegning. Desuden er læsning og sammenfatning af medfølgende sagsakter, udførelsen af strukturerede kliniske interviews, samt relevant anvendelse af test og spørgeskemaer typisk en del af undersøgelsen. Endelig indhenter vi informationer fra andre fagpersoner omkring familien til at give os et nuanceret billede af børn og forældre.

Børneundersøgelsen


Børneundersøgelsen kan bestilles som en selvstændig opgave. Denne type undersøgelse bliver dog ofte iværksat i sammenhæng med en forældrekompetenceundersøgelse, hvor barnets særlige behov for omsorg og stimulering er nødvendig at få belyst i tillæg til den psykologiske beskrivelse af barnet, der indgår i en forældrekompetenceundersøgelse. Ligesom ved forældrekompetenceundersøgelsen afklares opgaven før opstart i et samarbejde om det opdrag, der ligger til grund for undersøgelsesplanen.

 


Tilknytningsundersøgelsen (Børnesagkyndig helhedsvurdering)

Tilknytnings­­undersøgelsen er en psykologisk helhedsvurdering af barnets tilknytning til omsorgsgiverne; de biologiske forældre såvel som plejefamilie eller andet anbringelsessted. Da tilknytningsundersøgelsen altid har til formål at give forvaltningen et kvalificeret grundlag for særligt vidtgående foranstaltninger, er der tale om en ekstra grundig og dermed omfattende undersøgelsestype. En undersøgelse, der kræver specialiseret børnesagkyndig viden, som den vi er i besiddelse af i Psykolog Center Aarhus.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du et samarbejde omkring en af de tre typer undersøgelser, bedes du kontakte psykolog Jeppe Budde på 26 23 28 90 eller jeppe@psykologcenteraarhus.dk